Algemene Voorwaarden Apollo Art & Antiques

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Apollo Art & Antiques en op elke overeenkomst tussen Apollo Art & Antiques (ook aangeduid als “wij” en “ons”) en klant (ook aangeduid als “u” en “uw”).

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de klant deze algemene voorwaarden via de website lezen en dient klant te bevestigen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden (door het aanvinken van het akkoord op de website tijdens de bestelling).

3. Apollo Art & Antiques verwerpt nadrukkelijk eventueel door de klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

Artikel 2 Het aanbod

1. Het aanbod van Apollo Art & Antiques is vrijblijvend en kan op ieder moment door Apollo Art & Antiques worden ingetrokken. Apollo Art & Antiques spant zich in om bij gebruik van een website waarop zijn producten worden aangeboden, de website bij te houden en reeds verkochte producten hiervan te verwijderen. Indien echter de klant een aanbod heeft aanvaard, terwijl deze eerder door een ander is aanvaard, dan komt er tussen Apollo Art & Antiques en de klant géén overeenkomst tot stand.

2. Het aanbod bevat een omschrijving en een afbeelding van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Apollo Art & Antiques niet.

3. Houd er rekening mee dat alle aangeboden artikelen niet nieuw zijn en daarom tekenen van gebruik en slijtage kunnen vertonen die in overeenstemming zijn met hun leeftijd. Op verzoek kunnen we nadere informatie verstrekken over de toestand van aangeboden objecten. Zonder opvragen door de klant van nadere informatie gaat de klant akkoord met de staat waarin het artikel verkeert.

Artikel 3 De prijs

1. Prijzen van onze producten zijn aan verandering onderhevig.

2. In het geval van duidelijke fouten, resulterend in een te “goedkope” prijs, mag Apollo Art & Antiques de overeenkomst zonder meer opzeggen.

3. Al onze prijzen zijn in Euros (€) en inclusief de toepasselijke BTW.

4. Verzendkosten worden aan de klant doorberekend.

5. Bij verzending van producten buiten de EU zijn de van toepassing zijnde douanerechten, invoerheffingen en formaliteiten de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De klant zal in dit geval verifiëren dat de goederen ingevoerd mogen worden in het land van bestemming volgens de douaneregels van dat land.

Artikel 4 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Apollo Art & Antiques langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Apollo Art & Antiques kenbaar heeft gemaakt.

2. Bij levering van producten aan de klant zullen door Apollo Art & Antiques de leveringskosten in rekening worden gebracht.

3. Apollo Art & Antiques zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Artikel 6 Transportschade

1. Het kan zijn dat een ontvangen zending beschadigd is. Als u een dergelijke fout vindt, vermeld dit dan aan de koerier van het verzendbedrijf en laat officieel aantekening maken dat de zending met schade is ontvangen. Accepteer de zending niet zonder de vermelding “schade”.

2. Wanneer u de fout pas ontdekt na het vertrek van de koerier, meld dit dan per e-mail of telefoon aan Apollo Art & Antiques (info@apolloartantiques.nl), zo spoedig mogelijk maar binnen maximaal 72 uur na ontvangst van de zending. Maak tevens binnen 72 uur na ontvangst van de zending uw klacht kenbaar bij het verzendbedrijf.

3. De klant dient alle medewerking te verlenen aan Apollo Art & Antiques en het verzendbedrijf om een beroep te kunnen doen op de transportverzekering. Hieronder dient tenminste te worden verstaan het per omgaande beantwoorden van vragen en het verstrekken van nadere informatie, zoals foto’s van de beschadigde verpakking en product.

4. Apollo Art & Antiques zal zich inspannen om een voor de klant en haarzelf passende oplossing te vinden voor de fout.

5. Indien de klant niet de nodige medewerking verleent, is het risico voor de schade en bijkomende kosten van terugzending voor de klant.

6. Nadat met succes een beroep gedaan is op de door Apollo Art & Antiques bij verzending afgesloten transportverzekering, zal Apollo Art & Antiques aan klant de schade vergoeden tot ten hoogste het door de transportverzekering uitgekeerde bedrag.

Artikel 7 Verloren geraakte zending

1. Wanneer een zending verloren raakt door het transportbedrijf, informeer ons dan zo spoedig mogelijk per email (info@apolloartantiques.nl). Wij zullen dan een onderzoek in laten stellen door het verzendbedrijf om de zending te achterhalen.

Artikel 8 Retouren

1. Wij accepteren alleen retouren wanneer wij het verkeerde artikel geleverd hebben of wanneer het geleverde product in aanzienlijke mate afwijkt van de beschrijving.

2. Al onze producten zijn gebruikte producten en kunnen daarom tekenen van gebruik en slijtage vertonen die in overeenstemming zijn met hun leeftijd. Wij beschrijven de producten op onze website zo goed mogelijk en op verzoek kunnen we nadere informatie verstrekken over de toestand van aangeboden objecten. Zonder opvragen door de klant van nadere informatie gaat de klant akkoord met de staat waarin het artikel verkeert. Tekenen van gebruik en slijtage in overeenstemming met de leeftijd van een product, vormen geen reden voor retourzending en annuleren van de koopovereenkomst. Omdat onze producten antiek zijn, kunnen wij uiteraard geen garanties geven op de gebruikte materialen, de constructie of werking van de producten.

Artikel 9 Herroepingsrecht (uitsluitend voor Privé-consumenten die ingezetene Zijn van de EU)

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing bij koop op afstand wanneer de particuliere klant ingezetene is van de EU en de levering binnen de EU plaatsvindt. Het is niet van toepassing wanneer de klant de aankoop in de winkel ophaalt. Het is niet van toepassing wanneer de klant een bedrijf is. Dit artikel is niet van toepassing voor goederen die speciaal voor de klant besteld, gerestaureerd of aangepast zijn.

2. Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons via een email, gericht aan info@apolloartantiques.nl, op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.

4. In de periode tot een eventueel herroepen van de overeenkomst zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Apollo Art & Antiques retourneren, conform de door Apollo Art & Antiques verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

6. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.

7. De goederen dienen goed verpakt en verzekerd te worden teruggezonden. De klant is aansprakelijk voor alle eventuele schade die ontstaat tijdens of ten gevolge van de terugzending van de goederen.

8. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

9. Zodra wij de goederen retour hebben ontvangen zullen wij deze inspecteren. Wanneer wij daarbij schade aan de goederen vaststellen, zullen wij deze in mindering brengen op het eventueel aan u terug te betalen bedrag.

10. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten, verminderd met een eventuele waardevermindering als gevolg van geconstateerde schade, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen retour hebben ontvangen, van ons terug.

Artikel 10 Conformiteit en aansprakelijkheid

1. De door Apollo Art & Antiques afgeleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst.

2. Apollo Art & Antiques is tegenover de klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst (directe schade) tot een maximum dat gelijk is aan de verkoopprijs van het product tenzij er aan de zijde van Apollo Art & Antiques sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

3. Apollo Art & Antiques is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de klant.

Artikel 11 Eigendom en risico

1. De aan de klant geleverde producten blijven eigendom van Apollo Art & Antiques zolang het contract niet volledig is uitgevoerd. Daarentegen gaat het risico over op de klant zodra deze of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Artikel 12 Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen onvoorwaardelijk te worden voldaan voor de aflevering van een product.

2. Apollo Art & Antiques is gerechtigd om een aanbetaling te verlangen van de klant. In dat geval wordt de overeenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de ontvangst van deze aanbetaling. De klant kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Apollo Art & Antiques te melden.

4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Apollo Art & Antiques, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 Overige bepalingen

1. Zijn deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

2. De klant is niet bevoegd om rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen.

3. Wanneer de klant niet voldoet aan de verplichtingen in artikel 3 lid 5, en daardoor de zending niet aan de klant afgeleverd kan worden, is de klant aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder de kosten van retourzending aan Apollo Art & Antiques.

Artikel 14 Klachten, geschillen en toepasselijk recht

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Apollo Art & Antiques, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

2. Apollo Art & Antiques zal in afstemming met de klant een passende oplossing voorstellen voor de klacht, zoals het bieden van de mogelijkheid van herstel of een vermindering van de prijs.

3.Op overeenkomsten tussen Apollo Art & Antiques en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank Midden Nederland.

Artikel 15 Definities

1. Klant: degene die een overeenkomst aangaat met Apollo Art & Antiques;

2. Dag: kalenderdag.

×